Algemene voorwaarden - Gaertner
570
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-570,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Algemene voorwaarden Gaertner grafisch werk

Overeenkomst, offerte en bevestiging

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Gaertner grafisch werk (hierna: ‘Gaertner’), gevestigd aan de Kwelkade 1, 4001 RK Tiel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11067770. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en Gaertner gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop- en/of verkoop- ) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en 30 (dertig) dagen geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden dan wel onvoorziene wijzigingen in wet- en regelgeving. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Ingeval Opdrachtgever dit nalaat, maar toch instemt met de aanvang van het uitvoeren van de opdracht door Gaertner, dan wordt de inhoud van de offerte als overeengekomen beschouwd.
 4. Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Gaertner wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Gaertner hiervan op de hoogte te stellen onder vermelding van de namen van deze anderen.

De uitvoering van de overeenkomst

 1. Gaertner spant zich in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover van toepassing houdt Gaertner Opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Gaertner mogelijk te maken. Dit betreft in het bijzonder, maar is niet gelimiteerd tot, het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 3. Een door Gaertner opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp is indicatief van aard en is derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Opdrachtgever dient Gaertner in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen en Gaertner daarbij een redelijke termijn te geven om het gebrek te herstellen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever aan wettelijke of kwaliteitsnormen voldoen, niet tot de opdracht van Gaertner.
 5. Voordat tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Ingeval Gaertner, al dan niet in naam van Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden geeft, dan dient Opdrachtgever op verzoek van Gaertner zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Gaertner te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Overmacht

 1. Gaertner is niet gebonden aan het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever ingeval Gaertner daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gaertner geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gaertner niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (werkstakingen in het bedrijf van Gaertner of van derden daaronder begrepen). Gaertner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gaertner zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gaertner kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Als deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gaertner ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Gaertner het recht om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gebonden deze factuur te betalen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Inschakelen van derden

 1. Tenzij anders overeengekomen worden opdrachten aan derden, die van belang zijn voor de totstandkoming van het ontwerp, door of namens Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van Opdrachtgever kan Gaertner als gemachtigde optreden, hetgeen geschied voor rekening en risico van Opdrachtgever. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 2. Ingeval Gaertner op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting slechts indicatief van aard. Desgewenst kan Gaertner namens Opdrachtgever offertes aanvragen.
 3. Ingeval bij de uitvoering van de opdracht Gaertner volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico van derden goederen of diensten betrekt, die daarna aan Opdrachtgever worden doorgegeven, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook jegens Opdrachtgever van Gaertner.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder maar niet gelimiteerd tot het auteursrecht, het modelrecht en het octrooirecht- komen toe aan Gaertner, tenzij anders overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht alleen kan worden verkregen door een depot of registratie, heeft uitsluitend Gaertner het recht tot deponeren of registreren.
 2. Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooi-, merk-, tekening-, model-, portret- of auteursrechten van derden behoort niet tot de opdracht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 3. Gaertner heeft altijd het recht om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen, tenzij het werk zich daartoe niet leent.
  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaertner is het Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Gaertner openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De (auteursrechtelijke) eigendomsrechten van de werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, die in het kader van de opdracht door Gaertner tot stand zijn gebracht, blijven in handen van Gaertner, ongeacht of vorenbedoelde materialen of (elektronische) bestanden aan Opdrachtgever of aan een ander ter hand zijn gesteld.
 5. Gaertner noch opdrachtgever zijn verplicht om de gebruikte materialen en gegevens te bewaren nadat de opdracht is voltooid.

Gebruik en licentie

 1. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet / heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Gaertner, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp. De hier bedoelde exclusieve licentie betreft alleen het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming zoals die bij de opdracht is overeengekomen. Zijn over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Opdrachtgever dient wel onomstotelijk aan te kunnen tonen dat deze voornemens voor het sluiten van de overeenkomst aan Gaertner bekend te zijn gemaakt.
 2. Opdrachtgever heeft zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaertner, niet het recht het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. Gebruikt Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaertner het ontwerp wel ruimer of anders dan is overeengekomen, dan heeft Gaertner recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn (auteurs)rechten van ten minste 3 (drie) maal het overeengekomen honorarium. Onder ‘ruimer of ander gebruik dan overeengekomen’ wordt ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp.
  Vorenbedoelde vergoeding dient in redelijkheid en billijkheid in verhouding te staan tot de gepleegde inbreuk. Onverminderd het recht op de hiervoor bedoelde vergoeding, behoudt Gaertner het recht een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 3. Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
 4. vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn
  (betalings)verplichting(en) uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
 5. ingeval de opdracht om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 6. Met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, heeft Gaertner de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Honorarium en bijkomende kosten

 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Gaertner voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 2. Als Gaertner door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd op basis van de gebruikelijk door Gaertner gehanteerde honorariumtarieven.

Betaling

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Is de factuur na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn nog niet (volledige) betaald, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Gaertner gemaakte kosten die zijn gemaakt in verband met de te late betaling(en), komen integraal ten laste van Opdrachtgever. Onder vorenbedoelde kosten worden verstaan, maar is niet gelimiteerd tot: proceskosten en (buiten-)gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (éénhonderd en vijftig Euro) exclusief btw.
  Handelt Opdrachtgever echter niet in het kader van beroep of bedrijf, dan is de Wet IncassoKosten van toepassing.
 2. Gaertner heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtgever verricht de aan Gaertner verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behalve verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Gaertner heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever heeft niet het recht betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 5. Gaertner heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gaertner kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gaertner kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Ingeval de overeenkomst door Gaertner wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Gaertner redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever.
 3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel omvat ten minste de kosten die voortvloeien uit verbintenissen met derden, die door Gaertner op eigen naam zijn aangegaan voor de vervulling van de opdracht. Daarnaast is Opdrachtgever ook verschuldigd ten minste 30% (dertig procent) van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Zowel Gaertner als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement van of (voorlopig) uitstel van betaling voor de andere partij. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever heeft Gaertner het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 5. In geval van ontbinding door Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Gaertner zijn de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Gaertner ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Gaertner vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd. Vorenbedoelde bedragen worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Wanneer de werkzaamheden van Gaertner bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst gelden voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden.

Garanties en vrijwaringen

 1. Gaertner waarborgt zoveel als mogelijk dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, ingeval auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Gaertner of door Gaertner bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Gaertner voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden/zijn gebruikt.

Aansprakelijkheid

 1. Gaertner is nooit aansprakelijk voor:
 2. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
 3. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst ingeval deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
 4. fouten of tekortkomingen van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
 5. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp en/of de tekst en/of de gegevens, als Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven confom het bepaalde in artikel 2.5 van deze voorwaarden, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
 7. fouten of tekortkomingen in het ontwerp en/of de tekst en/of de gegevens, ingeval Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 8. Gaertner is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
 9. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 10. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Gaertner aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 11. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Gaertner voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gaertner of de bedrijfsleiding van Gaertner -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Gaertner voor directe schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft. Vorenbedoeld factuurbedrag wordt verminderd met de door Gaertner gemaakte kosten voor inschakeling van derden en zal niet hoger zijn dan € 5.000,00 (vijfduizend Euro). Het wordt altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Gaertner uitkeert.
 2. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 3. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, is Opdrachtgever gehouden om kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens te bewaren tot de opdracht is vervuld. Ingeval Opdrachtgever dit nalaat, kan Gaertner niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Overige bepalingen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Gaertner gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, worden ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden.
 3. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
 4. Op de overeenkomst tussen Gaertner en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Gaertner en Opdrachtgever is de bevoegd rechter in het arrondissement waar Gaertner is gevestigd of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Gaertner.